«Misbruk og forvirring rundt ny EU-forordning?»

norskvarmblodIMG_00791
– I ren forledelse får Norsk Varmblod her norske hesteiere til tro at de snarest må betale inn for 
registreringen og at dette er en lovpålagt handling man må gjøre snarest, skriver Carina Rolness Ophus i en kommentar.

Norsk Varmblod informerer i disse dager om at alle med ridehester i Norge som ikke er registrert
i deres forbund, må registrere sine hester hos seg. NV viser til den nye EU-forordningen, og sier
også at Mattilsynet har spesifisert at NV er den eneste godkjente organ for å gjøre den nødvendige
registrering. NV oppgir et kontonummer og en registreringsavgift, og henviser til hesteeieres
ansvar for å gjøre en slik registrering av sine ridehester snarest.

For meg er den informasjonen som har gått ut fra Norsk Varmblod svært kritikkverdig og lite
gjennomtenkt, og jeg ønsker å belyse noen sider jeg håper hesteeiere i Norge tenker over før de
godtar de handlingene man blir bedt om å gjøre av Norsk Varmblod. Mine perspektiver tar for seg
både det at jeg er interessert i avl av ridehest på hobbynivå, og at jeg er rytter i Norge med egne
hester. Men ikke minst er jeg også interessert i dette fra et samfunnsengasjert og
demokratitenkende perspektiv.

NRYF_NV-leadLitt om bakgrunnen for hvorfor jeg har mine betenkninger:
Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon med interesser innenfor avl og sport med ridehest. Et slikt forbund blir gjerne definert som en stambok for ridehest. En stambok gjengir kataloger og rangeringer av hesteindivider og avlsdyr man ønsker skal representere stamboken. Man kan i stor grad si at de ulike stambøkene rundt omkring i verden er konkurrenter av hverandre (men også samarbeidspartnere), da man både på nasjonalt og internasjonalt nivå ønsker vekst i sin stambok
og å tiltrekke seg hesteindivider med gode resultater og populære blodslinjer for å kunne utvikle og opprettholde status og identitet. En stambok er således ikke en rase. En norsk varmblod ridehest er ikke en unik norsk hesterase, slik heller ikke svensk varmblod eller irsk varmblod er.

Og i en del land er det til og med opptil flere konkurrerende stambøker, uten at noen av dem har
rett til å kalle seg rase av sitt land. Det er rett og slett en organisasjon som har definert hvilke
avlsmål man ønsker inn i sin organisasjon hvor det sies noe om hvilke avlsdyr man tror på for å
skape gode ridehester og ikke minst vinnere i sporten. På den andre siden, hvis den enkelte som
vil være hesteeier føler at en stambok ikke er til å stole på i forhold til avlsmål, eller er godt nok
organisert for avl og sportens beste, så ville denne stamboken være mindre populær. Det har med
hver enkelt eiers vurdering av stambokens kvalitet, som dermed gjør at en hesteeier kanskje
ønsker hest fra noen stambøker, mens at man vurderer det slik at hester fra andre type stambøker
ikke er av samme kvalitet, og dermed ikke ønsker hest fra disse stambøkene.

Man kan dermed trekke paralleller til at stambøker er organisasjoner med kommersielle interesser, der innregistrerte topphester og gode avlsdyr vil skape mer popularitet og et forsterket
konkurransefortrinn ovenfor andre stambøker. For i bunn og grunn, kjøp og salg av hest er en
kommersiell side av det å ha hest, og den tilhørighet hesten har til en stambok kan være med på å
sette hestens verdi.

Mattilsynets sider om saken

Det er klart Norsk Varmblod ønsker å ha oppgaven med å registrere alle ridehester som er i
Norge, selv om disse hestene er opprinnelig registrert i en annen stambok. Det er en unik
anledning for å øke medlemsmassen, få innregistrert hester med gode blodslinjer og populære
stamtavler, og ikke minst vil de sikre seg innregistrering av avkommene dagens ridehester i Norge
vil få. Min påstand er at ringvirkningene rett og slett er konkurransevridende og udemokratisk, og
at norske hesteeiere vil føle seg tvunget til å innregistrere sine hester inn i en stambok de ikke
ønsker å forholde seg til.

For å sette det på spissen: Det blir som å tvinge en Toyota-elsker til å gjøre om merket på bilen sin
til et annet merke man ikke er fullt så glad i, la oss si Mitsubishi.

Det var denne avlsinteresserte argumentasjonsrekken som får meg til å stusse over at norske
myndigheter har valgt Norsk Varmblod til den utøvende organ for EU-forordningen. Og som
igjen gjør at jeg mener norske hesteeiere må stille flere kritiske spørsmål. Og da ikke bare som
avlsinteressert, men også som ryttere og samfunnsborgere i Norge. Fra min side går de kritiske
spørsmålene ikke bare til NV, men også til Norges Rytterforbund og deres medlemsblad
Hestesport. Samtidig vil jeg gjerne til slutt komme med noen ønsker som våre myndigheter og
tiltroende rytterforbund burde se på.

Norsk Varmblod viser til Mattilsynet på sine nettsider som en konkretisering av at nå må alle
registrere sine hester via NV. Men har vi sett noen direkte pressemelding fra Mattilsynet om at det
er slik EU-forordningen vil bli?

Vi har også sett en artikkel fra Hestesport og på hestesport.no, der man siterer en seniorrådgiver
fra Mattilsynet og presenterer det som en uttalelse som om han bekrefter at NV herved har fått
oppgaven som det utøvende organ for EU-forordningen. Rytterforbundet gjengir artikkelen på
Facebook, og dette kan derfor forståes som en kringkasting til Rytterforbundets medlemmer der
Rytterforbundet er med og informerer om norske hesteeieres plikter om registrering via NV.
Rytterforbundet går dermed god for NV sine uttalelser, og er med på å skape en sannhet om at
Norsk Varmblod er det utøvende organ for EU-forordningen for ridehester i Norge.

Så kommer det: Etter hva jeg vet har nemlig ikke Mattilsynet enda bestemt hvem som skal ha den
utøvende organiseringen av EU-forordningen!! Høringsfristen gikk ut 23.11.2015, og Mattilsynet
har ikke kommet med en offentliggjøring. Og ville det ikke vært rart hvis man ikke fikk dette
informert på en annen måte, enn via noen uttalelser på nett?

I ren forledelse får Norsk Varmblod her norske hesteiere til tro at de snarest må betale inn for
registreringen og at dette er en lovpålagt handling man må gjøre snarest.

La oss ta et raskt regnestykke. Vi vet ikke hvor mange ridehester dette kommer til å gjelde, det er
lite informasjon om hvor mange ridehester som allerede er i Norge, men som er registrert i en
annen stambok enn NV. Men at det kan være så mange som 30.000 hester ridehester registrert i
andre forbund enn NV kan være realistisk. Norsk Varmblod ber om ca 600 kr per hest i
registreringsavgift. Dette vil gi NV ca 18 millioner i inntekter kun pga av EU-forordningen, og
dette før man beregner merinntekt av framtidens ringvirkninger!

Før dette i det hele tatt skulle vært akseptabelt i et demokratisk perspektiv, da måtte norske
hesteiere få vite mer av norske myndigheter om følgende:

– Hvordan organiseres registreringen? (Går registreringsavgiften videre til den norske stat?)
– Hvem videreregistrerer Norsk Varmblod til? (Siden det blir nevnt at det skal gå videre til
et samlende register).
– Hvis Norsk Varmblod plutselig får rollen som et utøvende organ for norske myndigheter,
stilles det garantier for at Norsk Varmblod ikke profiterer på oppgaven?

Vi vet ikke hva Mattilsynet faller på til slutt, og jeg er ikke skråsikker på hva Mattilsynet vet som
gjør at de velger den mest demokratiske løsningen for å gjennomføre denne EU-forordningen.
Men jeg håper flere hesteeiere av ridehest i Norge reagerer på NV sin framgangsmåte. Samtidig
burde man være med å legge press på både Norges Rytterforbund og norske myndigheter om en
effektiv og rettferdig totalorganisering for en slik forordning.

For i tillegg må det jo nevnes at hvis det er en slik organisering Mattilsynet ønsker, så vil det i
tillegg til å være konkurransevridende og udemokratisk, også være en ueffektiv og fordyrende
prosess for norske hesteeiere. Mange har allerede fortollet inn hestene sine med den tollavgift det
medfører, og som da også har vært i kontakt med Mattilsynet i forbindelse med hesteinnførselen.
Ikke minst skal dokumentasjon fra Mattilsynet vises i tollen. Allerede her har Mattilsynet god
tilgang til en del av den registreringen man trenger. I tillegg har mange hesteeiere registrert hesten
sin i Rytterforbundet (NRYF) hvis man vil starte konkurranser i Norge. Noe man må gjøre selv
om man konkurrerer på lavt nivå. Og via NRYF utstedes også eierbevis, der man blir bedt om å
registrere eierskifter og informasjon om død hest. Slik også NV sier at man må gjøre til dem, noe
som i det hele tatt er den vesentlige delen av hele EU-forordningen.

Kort oppsummert så burde EU-forordningen ligge hos en nøytral aktør, og NV burde i det hele
tatt ikke ha forskuttert at oppgaven om registrering vil ligge hos dem. Samtidig må det en
organisering til som gjør at flere like prosesser blir mer samarbeidende, smidige og mer effektiv.
Å lage en god prosess på dette burde være av alle sine interesser, også for NRYF for å sikre at det
å drive med hestesporten i Norge ikke blir enda mer fordyrende, forvirrende og innviklet.

Kjør debatt!

Med vennlig hilsen
Carina Rolness Ophus
Hesteeier, rytter, avlsinteressert, samfunnsborger

Avlshest.no har publisert kommentaren i sin helhet etter avtale med Carina R. Ophus. Vi ønsker en eventuell debatt velkommen.